Algemene informatie

schooltijden

en vakanties

De school begint voor alle kinderen ’s morgens om 08.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
Groep 3 en 4 zijn bovendien vrij op vrijdagmiddag en de kleutergroepen hebben de hele woensdag vrij.

Samengevat zien de schooltijden van een hele week er als volgt uit:

Maandag 08.45 – 14.45 uur
Dinsdag 08.45 – 14.45 uur
Woensdag 08.45 – 12.30 uur
Donderdag 08.45 – 14.45 uur
Vrijdag 08.45 – 14.45 uur

Verantwoording: eten is lestijd (pdf)


Vakanties/vrije dagen

Herfstvakantie 18 t/m 22 okt. 2021
Vrije middag 24 dec. 2021
Kerstvakantie 27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 febr. 2022
Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 aug. 2022
Enkele studiedagen 8 maart 2022 (hele dag)
29 maart 2022 (hele dag)
4 juni 2022 (middag)

verlof

informatie aanvragen verlof

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

– een verhuizing van het gezin
– het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
– ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
– overlijden van bloed- of aanverwanten
– viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

– familiebezoek in het buitenland
– vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
– vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
– een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
– eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
– verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

– in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
– de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
– de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

Heeft u nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (telefoonnummer: 0522-467565).

Voor meer informatie over dit onderwerp:
https://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/

PROTOCOLLEN

PROTOCOLLEN BINNEN DE SCHOOL

We maken binnen onze school gebruik van diverse protocollen.

Wanneer u ze wilt lezen, kunt u ze hier downloaden als pdf.

Pestprotocol

vervanging leerkrachten

Protocol klachtenregeling

protocol gebruik internet binnen school

protocol privacybeleid

tso- bso

indeling en coordinatie 

Tussen Schoolse opvang

De school draait met een semi-continurooster. We beginnen ’s morgens om 08.45 uur en met onderbreking van een kwartier pauze om 10.30 uur, gaan we door tot 12.15 uur. Het laatste kwartier mogen de kinderen eten. Dit wordt verantwoord in het document ‘Eten is lestijd’. Dit document is ook te vinden op de website, (Verantwoording Eten is lestijd)

Van 12.15 tot 12.43 uur spelen de kinderen buiten onder toezicht van ouders. Alle ouders worden ingeroosterd voor de pleinwacht tussen de middag. Dit gaat via een inlogsysteem, waarbij iedere ouder een eigen inlog heeft. Kan iemand niet meedraaien in het rooster dan zoekt hij/zij zelf vervanging. Hierbij ook de (Pleinwacht regels).

De tussen schoolse opvang wordt gecoördineerd door:
Marjan Schuiling, tel. 0522-291286
Nienke Kok, tel. 0522- 292252

Buitenschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang kunnen ouders en kinderen onder andere terecht bij Mathil kinderopvang. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.mathil.nl.

god zorgt voor ons

Wij zorgen voor elkaar.

 • Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen!
 • Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vrienden zijn!
 • Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan als je het ziet!
 • Hand in hand oké.  Slaan, schoppen, duwen, daar doen we niet aan mee.
 • Lachen is fijn, uitlachen doet pijn!
 • Doet een ander iets goed? Geef een pluim op zijn/haar hoed!

Wij zorgen goed voor alle spullen in de school.

 • Wees zuinig op de spullen van jezelf, de ander en de school.
 • Spullen van jou, spullen van mij, zorg ervoor, dan blijven wij blij!
 • Met het grootste gemak, gooi je het afval in de prullenbak!
 • Als je jas/tas aan de kapstok hangt, blijft het netjes in de gang!

Wij zorgen dat het fijn is op het plein.

 • Vanaf 8.30 uur mogen wij op het schoolplein komen.
 • We gaan pas naar binnen als de bel is gegaan.
 • Ik vraag toestemming als ik eerder naar binnen moet.

(tussen de middag doet de broodschoolleerkracht de buitendeur van slot, en sluit die bij het naar binnen gaan weer af.)

 • We komen alleen bij de fietsenrekken om de fiets te pakken of weg te zetten.
 • We zetten onze fiets altijd in het fietsenrek zodat het pad achter de fietsen vrij blijft.
 • Kinderen van groep 1, 2 en 3 plaatsen hun fiets in de rekken voor de peuterspeelzaal.
 • We zitten niet aan fietsen van andere kinderen
 • We fietsen niet op het plein
 • Voetballen alleen op het voetbalveld. (zie voetbalrooster)
 • Er mogen 4 kinderen in de netschommel
 • Tussen de middag is de netschommel van 12.45 uur tot 13.00 uur voor de Triangel.
 • We lopen met de fiets op het asfaltpad.
 • Het natuurlijk spelen terrein voor de lokalen van groep 5 en 6 is voor de kleuters.
 • Met ‘Natuurlijk Spelen’ bedoelen we het spelen op zwart zand. (= dus niet wit zand en gras)
 • Alleen als er een groene vlag hangt, mag je ‘natuurlijk spelen’.