Disclaimer

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan GBS De Levensboom of aan haar labels en worden uitdrukkelijk voorbehouden. GBS De Levensboom is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. De onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op al het materiaal en alle informatie op de website. Door het bezoeken van de website stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn.

Informatie
De inhoud van de website is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks constante zorg en aandacht voor de aangeboden informatie, garandeert GBS De Levensboom echter niet dat deze volledig en/of juist is. GBS De Levensboom behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing, op ieder moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen.

Privacy
GBS De Levensboom doet te allen tijde haar best zodanig met uw persoonsgegevens om te gaan dat uw privacy zoveel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. GBS De Levensboom behandelt alle inkomende berichten vertrouwelijk. Gegevens die u opgeeft voor beantwoording van e-mails gebruikt GBS De Levensboom uitsluitend voor dat doel. Gegevens die u GBS De Levensboom aanbiedt, moeten juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Auteursrecht
Op de vorm en inhoud van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de aangeboden informatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GBS De Levensboom, te exploiteren, te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen.

Aansprakelijkheid
GBS De Levensboom garandeert niet dat de informatie op de website vrij is van schrijffouten, virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. GBS De Levensboom is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die voortvloeien uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid of onjuistheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Derden
De website bevat hyperlinks naar websites en/of servers van derden. GBS De Levensboom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de vorm en inhoud van deze websites en/of servers. GBS De Levensboom controleert niet continu alle verwijzingen.

Als u vragen heeft over deze disclaimer of over de verwerking van gegevens, kunt u een e-mail sturen naar directie.delevensboom@florion.nl.