Onze school

Waar staan wij voor

identiteit

Wij zijn een gereformeerde basisschool waarin de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan.

Team

Ons enthousiaste team zorgt er voor dat uw kind alle begeleiding krijgt in de ontwikkeling.

Leerlingenzorg

Op onze school worden leerlingen zorgvuldig gevolgd in hun ontwikkeling. Dat doen we op verschillende manieren.

ons onderwijs

Ons onderwijs is adaptief; we houden rekening met de unieke gaven en talenten van kinderen.

Meervoudige Intelligentie

Meervoudige Intelligentie is een werkwijze waarbij wordt ingespeeld op talenten en belangstelling van kinderen.

Muziekonderwijs

Muziek vinden wij belangrijk. Kinderen leren spelenderwijs ritme, noten en klanken.

schoolcommissies

Met de verschillende commissies werken wij samen om het onderwijs te verbeteren.

Florion

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en heeft 22 aangesloten scholen waaronder de onze.

Identiteit

Wie zijn wij?

Wij geloven
Wij geloven dat de liefde voor God en de naaste centraal staat.
Wij geloven dat kinderen waardevol zijn voor God, voor ons en voor elkaar.
Wij geloven dat we kinderen mogen voorleven en leren zichzelf en de anderen te accepteren en te waarderen.
Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen met hun unieke gaven en talenten.

Hoe?
Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de Bijbel. Met een open Bijbel willen we de dag beginnen; samen bidden, samen zingen.

Ook de rest van de dag willen we ons gedrag en onze houding laten bepalen door de boodschap van de Bijbel.

Wij zijn aangesloten bij Florion, een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs die in 2017 is ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd. Voor meer informatie over onze identiteit als gereformeerde basisscholen verwijzen we u door naar de site Florion: www.florion.nl

Ons team

Teamfoto volgt later

Leerlingenzorg

enp onze school worden leerlingen zorgvuldig gevolgd in hun ontwikkeling. Dat doen we op verschillende manieren:

De leerlingen worden geobserveerd en het gemaakte werk wordt dagelijks nagekeken.

De methodegebonden toetsen worden afgenomen om te controleren of de leerlingen  de aangeboden leerstof beheersen.

Twee keer per jaar worden niet methodegebonden toetsen  afgenomen om de vorderingen over langere termijn te meten.

De toetsen worden in het digitale leerlingvolgsysteem ingevoerd, zodat we over meerdere jaren kunnen blijven volgen of de ontwikkeling op het gewenste niveau blijft. Dit is een onderdeel van het (digitale) dossier dat we van alle leerlingen bijhouden.

De resultaten worden regelmatig door de leerkrachten besproken. Wanneer extra zorg of aanpassingen in het aanbod nodig zijn, worden die ingezet. De ouders worden daarvan altijd op de hoogte gebracht.

01

Groepsplannen

Het schooljaar is in 2 periodes verdeeld. Per periode worden doelen gesteld die we met een groep wensen te halen. Omdat niet alle leerlingen de doelen op dezelfde manier halen, delen de leerkrachten de groep op in subgroepen. Daarbij wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

02

specifieke zorg

Sommige leerlingen hebben specifieke zorg nodig. Daarvoor zijn op onze school mogelijkheden. In eerste instantie zal de leerkracht de specifieke zorg binnen de groep bieden. Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke onderwijsbehoeften die een leerling heeft. Speciale zorg wordt altijd met de ouders besproken.

03

Dyslexieprotocol

Met behulp van het dyslexieprotocol streven we ernaar om zo vroeg mogelijk leesproblemen te signaleren en te onderkennen. Waar mogelijk willen we die verhelpen.

04

Ondersteuning

De school wordt in de zorg begeleid door Florion onderwijsondersteuning in Zwolle,
onderwijsondersteuning.florion.nl

05

CJG en zorgteam

Op onze school is het centrum voor jeugd en gezin zichtbaar in het zorgteam. Wanneer ouders of school een vraag of zorg hebben over onderwijs of opvoeding wordt dit besproken in het zorgteam. Het bijzondere van dit zorgteam is, dat u als ouder zelf ook in het zorgteam deelneemt, wanneer het over uw kind gaat.

Ons onderwijs

Ons onderwijs is adaptief; we houden rekening met de unieke gaven en talenten van kinderen.
Een kind moet zich bij ons veilig en op zijn gemak voelen. Dat is dé voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. We stimuleren kinderen om samen te werken. Daarbij zijn regels nodig, niet om te beperken, maar om te beschermen.

We werken met het leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat de kinderen in een groep in principe de leerstof doorwerken die bij de groep hoort. Kinderen voor wie het tempo te hoog of te laag ligt, krijgen werk dat is aangepast aan hun capaciteit. Daarbij kunnen we denken aan aanpassing van de leerstof, een andere vorm van instructie of intensieve begeleiding.
Zo kan het voorkomen dat kinderen op verschillende niveaus werken in een groep. Dit gaat allemaal in nauw overleg met de Interne Begeleider en de ouders. We zijn er erg voor dat kinderen bij hun eigen leeftijdsgenoten in de groep zitten ook al functioneren ze cognitief niet op hetzelfde niveau.

Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Daarbij gaan we uit van twee principes:
trainen en beleven.
Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit wordt vooral ingezet tijdens taal, spelling, rekenen en lezen. Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuur bieden wij altijd thematisch aan. Dan ligt de nadruk meer op het beleven.

We werken in alle groepen volgens de principes van Meervoudige Intelligentie.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

INSPELEN OP TALENTEN

Meervoudige Intelligentie is een werkwijze waarbij wordt ingespeeld op talenten en belangstelling van kinderen.

Om méér te kunnen leren, om je breder te kunnen ontwikkelen.
Het gaat niet om “Hoe knap ben jij?”, maar om “Hoe ben jij knap?”

Mensen leren op verschillende manieren. De één leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen voordat deze begrepen kan worden.

Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren en als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Dan

  • is het belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen.
  • is het belangrijk te weten welk kind op welke manier leert.
  • zullen we moeten beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden.

Dat lijkt geen gemakkelijke opgaven, maar het valt mee. Veel leerkrachten maken (soms onbewust) gebruik van veel verschillende materialen en werkvormen. Bij het aanleren van leerstof worden liedjes gezongen (tafels) of ritmes geklapt (lettergrepen). Men maakt gebruik van blokjes bij rekenen of beeldmateriaal (platen en video) bij de instructie. In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind.

Verbaal-linguïstisch

Het kind is “talig”, kan al vroeg praten, houdt van spreekbeurten en boekbesprekingen, vindt lezen leuk, kan uren verhalen vertellen, heeft een grote woordenschat, begrijpt een mondelinge uitleg, leert door taal.

Muzikaal-ritmisch

Het kind houdt van muziek, hoort in zinnen en woorden ritmes, is gevoelig voor geluiden om hem heen, kan rijmpjes goed onthouden, onthoudt de tafels als het op een melodietje wordt aangeleerd, leert met behulp van muziek en ritmes.

Interpersoonlijk

Het kind wil bij de groep horen, wil altijd alles samen doen, wil de kleren die “iedereen” heeft, is gevoelig voor stemmingen en sfeer, wil samen met anderen huiswerk leren, vindt het belangrijk te horen wat een ander van hem of haar vindt, leert door feedback.

Visueel-ruimtelijk

Het kind ziet alles voor zich, heeft een rijke fantasie, wil plaatjes zien, krijgt het steeds beter in onze maatschappij; computer, video, beeldmateriaal. Leert door zien, leert doordat een ander het voordoet.

Lichamelijk-kinesthetisch

Het kind kan niet stil zitten, moet altijd even iets of iemand aanraken, houdt van bewegen, wil voelen hoe iets werkt, leert de S door hem eerst te “lopen”, leert door doen en experimenteren.

Naturalistisch

Het kind houdt van de natuur, houdt van dieren, is gevoelig voor het klimaat, voor weersveranderingen, heeft oog voor details, kan goed rubriceren. Wat hoort bij welke soort? Leert door en met de natuur.

Logisch-mathematisch

Het kind “goochelt” met getallen, hij telt alles wat hij ziet of doet, hij ordent de wereld op zijn manier, hij leert door ordenen en is vaak een goede rekenaar, werkend volgens een eigen systeem.

Intrapersoonlijk

Het kind is de denker, de filosoof, kan “uren” doorvragen. Maar als ….
En wat als er dan …. Betrekt alles op zichzelf, wordt soms als te serieus gezien, leert door kritisch bevragen en overwegen.

muziek onderwijs

Impuls Muziekonderwijs

Vanaf schooljaar 2018-2019 maken wij gebruik van de Impuls Muziekonderwijs, een subsidieregeling voor muziekonderwijs op de basisschool. De komende 3 schooljaren willen we ons muziekonderwijs op een hoger plan tillen;  een ‘impuls’ aan ons cultuuronderwijs!

Muziek vinden wij belangrijk. Kinderen leren spelenderwijs ritme, noten en klanken. Daarbij is het heerlijk om samen te zingen, te luisteren en muziek te maken.

mec muziek

ls samenwerkingspartner werken we met MEC muziekschool uit Rouveen. Regelmatig zijn er dan ook gastdocenten in de school te vinden. Soms om de leerkrachten te coachen in het zelf muziek geven. Soms door via workshops kinderen kennis te laten maken met verschillende instrumenten.

Altijd met als doel: plezier in muziek!

Bibliotheek

De bibliotheek, een plek waar honderden boeken netjes gealfabetiseerd staan. Rijen met nieuwe kennis voor het oprapen. 

 Wij hebben daarom een bibliotheek binnen de school gerealiseerd,  want een kind dat graag en goed leest doet er vaardigheden mee op die de hele schoolcarrière van pas komen. 

Door een bibliotheek op school te hebben kan de school en de bibliotheek samenwerken om de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid te verbeteren.

 

Wanneer leerlingen lid worden van de bibliotheek kunnen zij e-books en (luister)boeken lenen.

Ook maakt de school gebruik van het SchoolWise systeem wat de leerlingen toegang geeft tot een rijke online leesomgeving waar informatie ingewonnen kan worden over de boeken collectie maar ook digitale bronnen te raadplegen zijn.

 

school Commissies

Vervoerscommissie

De vervoerscommissie is het aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen die uit Staphorst met de taxi naar onze school komen.

Mw. Karin Braamskamp
Mw. Aline van Leusen

Commissie Tussen Schoolse Opvang

De school draait met een semi-continurooster. We beginnen ’s morgens om 08.45 uur en met onderbreking van een kwartier pauze om 10.30 uur, gaan we door tot 12.15 uur. Het laatste kwartier mogen de kinderen eten. Van 12.15 tot 12.43 uur spelen de kinderen buiten onder toezicht van ouders. Alle ouders worden ingeroosterd voor de pleinwacht tussen de middag.

  • Kan iemand niet meedraaien in het rooster dan zoekt hij/zij zelf vervanging.
  • Alle ouders hebben een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Nieuwe ouders moeten deze aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de directeur Wim Hutten.

Mw. Marjan Schuiling
Mw. Nienke Kok

Commissie hoofdluiscontrole

Iedere maandag na een vakantie worden de hoofden van de kinderen door een aantal moeders  gecontroleerd op de aan- cq. afwezigheid van luizen. We voeren deze controles uit om te voorkomen dat we getroffen worden door een luizenplaag.

Mw. Klary Olsman
Mw. Gerrianne Horstede

Florion

Vereniging geformeerd

primair onderwijs

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basisscholen bij Florion, waaronder één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs

Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is Bijbel getrouw en waardenvol onderwijs, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Identiteit

Vanaf 1 januari 2019 geldt binnen Florion een nieuw benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toelating van medewerkers, ouders en leden wordt niet langer gebaseerd op het kerklidmaatschap, maar op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven. Medewerkers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan. Met alle ouders worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als zij zich kunnen vinden in de identiteit van de school, verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijke karakter van de school[1] en dat zij de christelijke vorming van hun kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld dat tevens dient als ledenverklaring. In de ledenverklaring wordt gevraagd of de leden kunnen instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals dat is verwoord in de statuten van Florion.

De bestuursvorm van de vereniging
Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een Algemeen (toezichthoudend) Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.

Het dagelijks bestuur/algemene directie is eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan de dagelijkse organisatie. De leden (het lid) van het dagelijks bestuur/algemene directie worden benoemd door het algemeen bestuur.

Vormgeving van de organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam) een belangrijke schakel binnen de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op twee niveaus (MR en GMR) advies en instemming door medewerkers en ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen er gemandateerde bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd bij de diverse geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de doelstelling van de organisatie als geheel. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

[1] Scholen van Florion zijn scholen die leven en werken vanuit de Bijbel en een bewust en toegewijd christelijk karakter hebben. Onze scholen zijn identiteitsgemeenschappen waar wij leven en werken als kinderen van God. Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Het onderwijs op onze scholen richt zich op vorming van de hele persoon. Zo kunnen kinderen tot bloei komen, tot eer van God en om elkaar en de samenleving te dienen. In dit document vertellen we uitgebreider wie we zijn en waar we voor staan.

Schoolgids

schooljaar 2023-2024

Ook dit jaar is er weer een nieuwe schoolgids. Hierin staat alle nuttige informatie voor het huidige schooljaar.

Schoolgids de Levensboom 2023-2024 (pdf)

Jaarverslag

2022

In het onderstaande Jaarverslag staat meer informatie over de kernwaarden van de school die in 2021 zijn ontworpen.

Jaarverslag de Levensboom 2022 (pdf)