Schoolraad

sr-or-mr

Postadres schoolraad:
Schoolraad ‘De Levensboom’
Korte Kerkweg 21
7954 GC Rouveen

Mailadres schoolraad:
schoolraad@gbsdelevensboom.nl

De schoolraad (SR) bestaat uit de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR). De OR fungeert als klankbord voor de MR en denkt mee over voorstellen die onder andere door de schoolleiding of andere geledingen zijn voor­bereid.
Elke school binnen Florion heeft z’n eigen schoolraad. De schoolraad is geen bevoegd gezag, maar heeft wel belangrijke taken te doen. De MR binnen de SR heeft daarentegen wel bepaalde rechten. Samen met het schoolteam wordt er gewerkt aan het beleid op het gebied van onderwijs en identiteit. Bovendien onderhoudt de schoolraad de contacten met de leden en de ouders. Ook lief en leed van het personeel behoort tot de aandachtsgebieden van de schoolraad.

Het eigenlijke bevoegd gezag is het Toezichthoudend Bestuur. Dit THB wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder van Florion. Tenslotte heeft iedere school natuurlijk een locatiedirecteur. De locatiedirecteur is primair verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, heeft de dagelijkse leiding van de school en is het aanspreekpunt voor ouders.

Als u vragen of suggesties hebt dan kunt u ons dat laten weten of eventueel op één van onze vergaderingen toelichten. Wij vergaderen elke 2e dinsdag van de maand.

onder-werpen

De Schoolraad

De schoolraad fungeert als klankbord voor de MR en denkt mee over voorstellen die o.a. door de schoolleiding of andere geledingen zijn voorbereid. De MR maakt deel uit van de schoolraad. (Voor meer info over de MR zie schoolgids 6.4)

De schoolraad is geen bevoegd gezag, dit is het centraal bestuur. De schoolraad heeft wel op lokaal niveau belangrijke taken te doen. Samen met het schoolteam wordt er gewerkt aan het beleid op het gebied van onderwijs en identiteit.

onderwerpen van een schoolraadvergadering

Onderwijskundige zaken:
Schoolplan / jaarplan / schoolgids
Aanschaf lesmateriaal
Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Identiteit:
Toelatingsbeleid
Gesprekken met nieuwe ouders (anders of niet kerkelijk)
Samenwerking De Triangel – Levensboom

Ouders:
Betrokkenheid ouders
Communicatie met ouders

Personeel:
Functioneren personeel
Formatie
Lief en leed

Bestuur Florion / algemeen directeur Florion:
Ontwikkelingen binnen bestuur

Financiën:
Ouderbijdrage
Begroting
Stichting de Levensboom

Algemene zaken:
Website
Jaarplanning van de school
Instroom nieuwe leerlingen
Gebouw en beheer